Kisha's Zorg
Privacyreglement

1. Doel van het privacyreglement

Als zorgvrager heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement, is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

2. Begripsbepalingen
 • Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat een verband gelegd moet kunnen worden tussen gegevens en uw identiteit als persoon.
 • Verwerking van Persoonsgegevens: De verwerking, opslag, of iedere andere handeling met persoonsgegevens.
 • Bestand: Gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit bestand van gegevens gecentraliseerd is of verspreid, dat volgens criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 • Verantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander behorend tot de organisatie van De Zorgprofessional, die alleen of tezamen verantwoordelijk is voor het vaststellen van het doel en de middelen van verwerking van Persoonsgegevens.
 • Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke van De Zorgprofessional persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; dit is ieder bedrijf dat voor en in opdracht van De Zorgprofessional persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld het bedrijf dat de internetsite beheert.
 • Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; dit is iedereen over wie gegevens verstrekt worden aan De Zorgprofessional ongeacht het doel van deze gegevens verstrekking en ongeacht de verstrekker van de persoonsgegevens
 • Derde: Iedere ander niet zijnde de betrokkene of één van de bovengenoemde personen die gemachtigd is om persoonsgegevens te verstrekken en verwerken.
3. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle bestanden van persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gehouden door De Zorgprofessional (www.dezorgprofessional.nl / E-mail: info@dezorgprofessional.nl).

4. Doel van en voorwaarden voor het verwerken van Persoonsgegevens
 1. De Zorgprofessional verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet.
 2. De Zorgprofessional verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd doel.
 3. U als betrokkene verleent ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zo niet dan zal De Zorgprofessional geen persoonsgegevens van u verwerken. Dit betekent dat u als betrokkene in vrijheid uw wil heeft geuit. U geeft toestemming voor de verwerking van uitsluitend die persoonsgegevens die omschreven zijn in dit reglement. Uw toestemming blijkt uit het aankruisen van een vakje in het cliëntendossier waarbij u verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze toestemming kunt u intrekken middels een e-mailbericht. De Zorgprofessional zal dan zorg dragen voor verwijdering van de gegevens.
 4. De Zorgprofessional onderscheidt persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens zijn NAW-gegevens, geboortedatum en dergelijke, in de meest brede zin van het woord. Medische gegevens zijn persoonsgegevens over de gezondheid.
 5. Algemene gegevens worden verwerkt voor algemeen administratieve en financieel administratieve doeleinden. Maar bijvoorbeeld ook met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken zodat de zorgvrager in een afgeschermd deel van de site kan komen of op de site kan deelnemen aan fora dan wel eigen ervaringen kan plaatsen e.d.
 6. Medische persoonsgegevens worden bij diensten gebruikt, zoals planning van zorg, intercollegiaal overleg en overdracht, en verzoek om informatie aan behandelaars, met het oog op een goede beantwoording van de vraag van betrokkene. Dit is in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim.
 7. De algemene en medische Persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de diensten.
5. De wijze van verwerking van Persoonsgegevens
 1. De gegevens die De Zorgprofessional verwerkt zijn niet bovenmatig en ter zake dienend voor het doel van de gegevensverwerking.
 2. De Zorgprofessional is als verantwoordelijke in de zin van de Wet verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens. Het handelen van De Zorgprofessional met betrekking tot persoonsgegevens wordt bepaald door dit reglement. De Zorgprofessional is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Daartoe zijn maatregelen getroffen met betrekking tot beveiliging van apparatuur en programmatuur waarmee de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd, ter beveiliging van de bestanden tegen verlies of aantasting van de persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisname.
6. Informatieverstrekking aan Betrokkene

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als betrokkene recht op inzage van het bestand van uw gegevens en een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze informatie kunt u ten allen tijde opvragen bij De Zorgprofessional.

7. Kennisgeving

Het privacyreglement kan door middel van een verwijzing op de site worden ingezien en desgewenst worden afgedrukt. Eventuele aanvullende informatie ter zake kan via e-mail worden ingewonnen.

8. Vernietiging van Persoonsgegevens

De zorgvrager heeft als betrokkene het recht zijn persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan hij middels een e-mailbericht kenbaar maken. De Zorgprofessional draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de Wet.

9. Klachten

Indien een zorgvrager als betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet worden nageleefd, kan hij/zij zich te wenden tot De Zorgprofessional als verantwoordelijke in de zin van de Wet. Indien vervolgens dit voor betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft betrokkene de volgende mogelijkheden:

 • Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit College kan na onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom De Zorgprofessional opdragen de overtreding ongedaan te maken.
 • Bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van De Zorgprofessional ongedaan te maken.
10. Looptijd van de verwerking van Persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht zolang sprake is van verwerking van persoonsgegevens door De Zorgprofessional.

11. Wijziging van het Reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. Deze wijzigingen worden een maand nadat ze bekend zijn gemaakt op de website van De Zorgprofessional van kracht.

12. Inwerkingtreding, inzage en kopieën

Dit reglement is met ingang van 1 juli 2011 in werking getreden en op de website De ZorgProfessional in te zien.